При підготовці матеріалів для публікації у журналі Національного інституту стратегічних досліджень «Стратегічні пріоритети» редакційна колегія журналу та видавництво просять авторів дотримуватися наступних вимог:

 

1. Стаття має бути написана українською мовою й оформлена відповідним чином:

 • індекс УДК (на початку ліворуч);
 • дані про автора (на початку праворуч від тексту) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку); науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (без скорочень); контактний телефон (разом із кодом міста); інші засоби зв’язку; іноземні автори вказують також назву країни;
 • назва статті (по центру);
 • анотація українською мовою (рекомендовано від трьох до п’яти рядків);
 • ключові слова (від трьох до восьми);
 • анотації російською та англійською мовами у такому порядку й вигляді: прізвище, ініціали автора (виділити жирним курсивом); назва статті (виділити жирним прямим); (з абзацу) текст анотації; (з абзацу) ключові слова;
 • текст статті;
 • список використаних джерел, оформлений відповідно до стандартів (ГОСТ 7.1–84, ДСТУ 3582–97, ГОСТ 7.12–93).

 

2. У структурі статті повинні бути відображені обов’язкові елементи згідно з вимогами ВАК України до наукових статей (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), а саме:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
 • формулювання мети або цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження;
 • перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

 

3. Обсяг статті, у тому числі зі списком використаних джерел, таблицями, схемами, анотаціями тощо не повинен перевищувати 15 сторінок (ф. А4) – 0,5 др.арк. (20 тис. знаків); сторінки мають бути пронумеровані (зверху, по центру, без номера на першій сторінці).

 

4. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 13 кеглем через 2 інтервали; верхнє, нижнє і ліве поле – 2 см, праве – 1,5 см.

 

5. Зноски і примітки мають відповідати наступним вимогам: зноски на джерела оформлюються за правилами бібліографічного опису літератури (у квадратних дужках номер джерела з посиланням на сторінку, наприклад, [7, с. 11]); примітки робляться посторінково, автоматично, з позначкою *.

 

6. Ілюстративний матеріал має відповідати наступним вимогам: графіки та діаграми мають бути зроблені у Microsoft Graph або Microsoft Excel; написи та підписи подано українською мовою; формули мають бути належним чином оформлені та зроблені у Microsoft Equation 3.0. і наступних версіях; якщо ілюстрації скановано, то вони мають бути записані у форматі .tiff з роздільною здатністю 300 dpi або у форматах .jpg, .eps; написи на ілюстраціях і підписи до них мають бути подані українською мовою. Малюнки з Інтернету до друку не приймаються; схеми, зроблені у псевдографіці, до роботи не приймаються; кольорова модель для кольорових малюнків – CMYK.

 

7. Стаття (ім’я файла включає прізвище автора англійською) має бути набрана на комп’ютері (редактор Windows for Word 6.0/95(97) і записана на електронному носії.

 

8. Стаття має бути прорецензована і рекомендована до друку та подаватися з рецензією фахівця з проблеми, що досліджується; керівника, консультанта (для аспірантів та докторантів), а також з рекомендацією відділу (кафедри), оформленою як витяг з протоколу засідання відділу (кафедри).

 

9. Текст статті, завізований автором власноручним підписом, подається у двох примірниках разом з дискетою, рецензією та рекомендацією відділу (кафедри).

 

10. Редакційна колегія може скорочувати й редагувати матеріал за погодженням з автором.

 

11. Відповідальність за зміст несе автор.

 

12. Після опрацювання матеріалу паперовий варіант і дискета автору не повертаються.

 

Матеріали подавати за адресою:

Україна, м. Київ, Чоколівський бульв., 13, к.307.  

або:

01030, Україна, м.Київ, вул. Пирогова, 7-А (поштою),

Національний інститут стратегічних досліджень

Завідувачу сектором періодичних видань

Бєлашко Сергію Олександровичу

Телефон для довідок: 245-88-45.

E-mail: belashko@niss.gov.ua